Terms and conditions

Shipping horses is not just our business, it’s our passion

Voorwaarden EHS België Voorwaarden EHS Frankrijk

Algemene voorwaarden

EHS België

 • Al onze verrichtingen geschieden op basis van de Algemene Belgische Expeditie Voorwaarden 2005, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. 24 juni 2005 onder nr. 05090237. De tekst van deze voorwaarden wordt u gratis toegezonden op eerste verzoek.
 • Alle goederen (incl. paarden) worden afgehandeld, verstuurd, vervoerd en/of gestald op risico van de eigenaar en/of opdrachtgever en worden steeds verondersteld verzekerd te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Paarden die bij EHS op stal staan houden we, indien de omstandigheden dit toelaten, in beweging en deze gaan hiervoor mogelijk in een stapmolen, binnenpiste, weide en/of buitenpaddock. Dit gebeurt ook telkens op risico van de eigenaar en/of opdrachtgever, net zoals eventuele al dan niet dringende of noodzakelijke veterinaire behandelingen. Eventuele afwijkende instructies kunnen door de eigenaar (of zijn vertegenwoordiger) natuurlijk doorgegeven worden, doch enkel schriftelijk via één van onze medewerkers.
 • Paarden die op EHS worden gestald ter voorbereiding van verzending naar derde landen kunnen zonder voorafgaande melding worden uitgesloten uit de voedselketen door toedienen van vaccinaties, medicijnen en/of behandelingen in het kader van de sanitaire eisen.
 • In geval de klant een zending annuleert of wijzigt binnen de 7 werkdagen voor de geplande verzendingsdatum, zullen annuleringskosten in rekening gebracht worden. Deze kunnen oplopen tot 100% van de totale verzendingskosten.
 • E.H.S. bvba is gerechtigd om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de producten en/of diensten die op deze website worden aangeboden, of in de vermelde prijzen van dergelijke producten of diensten. De informatie op deze website die betrekking hebben op producten en/of diensten kunnen verouderd zijn en E.H.S. bvba is niet verplicht dergelijke materialen te actualiseren. Offertes zijn geldig tot 8 dagen na de datum van uitgifte.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, mag geen enkel deel van de website en geen enkel materiaal (tekst, logo’s, illustraties & afbeeldingen, vormgeving) op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw uitgegeven, geüpload, gepost, in het openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden of verspreid (waaronder via "mirroring") naar een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of verspreiding of voor commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van E.H.S. bvba.
 • Al onze facturen zijn contant betaalbaar te B-8300 Knokke Heist en dit ten laatste 7 werkdagen voor de geplande verzendingsdatum.  Bij niet-betaling binnen deze termijn is er van rechtswegen en zonder aanmaning een interest van 2% per maand verschuldigd.  Daarenboven zal, door het feit zelf van de niet-betaling, ten titel van vergoeding van de schade veroorzaakt door niet stipte betaling op de vervaldag, en zonder enige aanmaning, het bedrag der factuur van rechtswege verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 20% van het factuurbedrag met een minimum van 250 Euro per factuur.
 • Bij niet-betaling door de opdrachtgever, kan E.H.S. bvba de kosten gaan verhalen bij de eigenaar van de paarden.
 • Elke  klacht omtrent een factuur moet ter kennis gebracht worden per aangetekende brief, binnen de acht dagen na datum van deze factuur. 
 • Bij geschillen zijn enkel en alleen de rechtbanken van Brugge bevoegd. 
 • Paarden die op EHS worden gestald ter voorbereiding van verzending naar derde landen kunnen zonder voorafgaande melding worden uitgesloten uit de voedselketen door toedienen van vaccinaties, medicijnen en/of behandelingen in het kader van de sanitaire eisen.