Tijdelijke import

Tijdelijke import

Er zijn echter ook tal van situaties waarin je een paard vanuit het buitenland kan binnenbrengen zonder dat je daarvoor het paard dient aan te kopen.  We denken aan de paarden van een buitenlandse ruiter die bij jou komt trainen of in je buurt aan hippische evenementen gaat deelnemen en ondertussen bij jou op stal komt verblijven. Of ook de merrie die bij jou wordt ondergebracht voor fokdoeleinden. De bedoeling is telkens dat het paard (of paarden) ooit wel eens terug vertrekt, en liefst binnen een redelijke termijn.  In dit geval spreken we van ‘tijdelijke invoer’.  Dit kan eventueel ook onder dekking van een 'ATA Carnet'.

Hier opnieuw dienen we een onderscheid te maken naar het land van herkomst van de paarden: komen deze vanuit een andere EU-lidstaat of komen ze vanuit derde landen?

VANUIT EU LAND Tijdelijke invoer vanuit een andere EU-lidstaat:

VANUIT EU LAND- TRACES
Dit is in feite vrij simpel, vermits er géén handelstransactie is.  Het paard kan, mits vergezeld van een geldig paspoort en een TRACES-gezondheidscertificaat (intra-EU certificaat) naar je stal toekomen.  Denk er aan om tijdig de identificatie en registratie te doen volgens de regels die gelden in jouw land !

VANUIT NIET EU LAND Tijdelijke invoer vanuit een derde land (niet EU-lidstaat)

VANUIT EU LAND- BORG en 1 jaar geldig Net zoals bij een definitieve invoer (zie hoger) zijn ook hier belastingen verschuldigd, in principe onmiddellijk bij aankomst aan de eerste buitengrens van de EU.  Men gaat opnieuw Invoerrechten en BTW gaan aanrekenen… doch deze krijgen nu een andere naam en worden ‘douaneborg’ of kortweg ‘borg’ genoemd. Het bedrag van deze borg komt echter overeen met de som van de invoerrechten én de btw, vermeerderd met een mogelijks administratieve boete. Net zoals bij een normale invoer, zal als basis voor de berekening de waarde van het paard worden genomen, vermeerderd met douane- en transportkosten vanuit het land van oorsprong.

Deze borg is een zekerheidsstelling tov de douanediensten, een soort ‘provisie’ – het spreekt voor zich dat, indien er niet met dit systeem zou gewerkt worden, er héél wat (malafiede) invoerders nooit een paard ‘definitief’ zouden invoeren.  

Je kan normaal gezien een paard één (1) jaar onder het regime van ‘tijdelijke’ invoer houden.  Het paard moet binnen deze periode terug het EU-grondgebied verlaten (naar een derde-land).  Eens het paard op de correcte manier terug werd uitgevoerd, zal de douane overgaan tot het terug betalen van de integrale borg, min de kosten voor de regularisatie (ca. €300 momenteel).

Stel dat je als eigenaar naar Europa bent gereisd met een stel paarden - die je tijdelijk hebt laten invoeren en dat je tijdens je verblijf in Europa één of meerdere paarden hier hebt verkocht.  Je weet wel, ‘an offer I can’t refuse!’.  Dan is er nog steeds de mogelijkheid om dit te regulariseren: m.a.w. je zal het paard moeten laten aanbieden bij de douane (in het land van binnenkomst) én men zal de tijdelijke invoer omzetten in een permante invoer.  Aan de hand van de verkoopfaktuur zal het paard ingevoerd worden op naam van de nieuwe eigenaar, en BTW en Invoerrechten zijn verschuldigd (tenzij u zich kan beroepen op één van de vrijstellingen vermelde onder ‘Definitieve Invoer’), de borg zal anderzijds terug betaald worden.

Weet dat een tijdelijke invoer normal slechts maximaal 1 jaar geldig is, in sommige gevallen en landen kan deze echter verlengd worden met een tweede jaar.  In elk geval zal, vóór het verstrijken van de toegestane termijn, het paard hetzij de EU moeten verlaten hebben, hetzij moeten aangegeven worden ter permanente invoer… zo niet is de eigenaar of vertegenwoordiger in overtreding en zullen er boetes volgen van minimaal €500.

Tenslotte nog dit: de waarde van een paard bij tijdelijke invoer is reeds meermaals onderwerp van discussie geweest, er zijn zelfs al heel wat rechtszaken over gepleit.  De wetgeving eist dat u de reële waarde aangeeft, wat deze dan ook mag zijn…. Wij raden onze klanten echter aan om op zijn minst een “redelijke waarde” aan te geven: bijvoorbeeld de waarde waarvoor u het paard verzekerd hebt (u kan dit immers ook bewijzen) of de prijs die u zelf betaalde bij aankoop (faktuur voorleggen indien mogelijk).

Hebt u dure paarden waarbij de borg wel eens (zeer) hoog zou kunnen oplopen?  Of reizen uw paarden meermaals per jaar van en naar Europese lidstaten? Dan raden wij u het gebruik aan van een ATA Carnet. Dit is in feite een fiscaal paspoort voor uw paarden (en bijhorende uitrusting niet te vergeten!).  In het land van herkomst gaat u de paarden éénmalig aangeven, meestal in uw Kamer van Koophandel (of gelijkaardig).  U zal daar, tegen vergoeding, een ATA Carnet kunnen ontvangen waarin u best al uw mogelijke goederen (paarden, materiaal, hond, …) vermeldt die u denkt over te kunnen brengen.  Sommige instanties gaan u een éénmalige borg vragen, andere niet, dit hangt af van land tot land.

Het ATA Carnet, dat u na ontvangst éénmalig door de douane in het land van herkomst moet laten valideren, staat u toe om met een minimum aan douaneformaliteiten meerdere grenzen te passeren.  U zal géén borg of andere belastingen moeten betalen. U kan een dergelijk carnet normaal gedurende één vol kalenderjaar gebruiken, daarna dien je het opnieuw in of kan je een nieuw ATA Carnet aanvragen.

Er is echter één groot nadeel: niet alle landen nemen deel aan dit internationaal verdrag.  In Mexico is dit systeem bijvoorbeeld niet mogelijk.  Echter alle Europese landen, de Verenigde Staten van Amerika en Canada, om er maar enkele te noemen, hebben het verdrag wél onderschreven. 

 

Wettelijke bepalingen

  • Bovenvermelde tekst is een vrije interpretatie van de wetgeving en de gebruiken zoals die op het ogenblik van publicatie gekend en van kracht zijn.  Deze tekst is louter informatief en géénzins een  vervanging van de geldende wetten of voorschriften en mag niet aanzien worden als dusdanig.
  • Wijzigingen kunnen doorgevoerd worden zonder dat daar vooraf over gecorrespondeerd wordt.
  • EHS bvba kan nooit verantwoordelijk gesteld worden indien er problemen ontstaan bij de aangifte en/of controle van de Douane- en/of Belastingdiensten.  De eigenaar van de goederen (paarden, materiaal, toebehoren, ….) is ten allen tijde zelf verantwoordelijk om de correcte waarden aan te (laten) geven. Eventuele bijkomende belastingen, kosten, interesten, boetes en dergelijke (niet limitatieve lijst) voortvloeiend uit belasting- en douanetechnische controles en/of onderzoeken zullen steeds ten laste van de eigenaar of zijn vertegenwoordiger vallen.